Friday, March 29, 2013

Adobe Free Downloads

Adobe நிறுவனமானது தனது பழைய பதிப்பு மென்பொருட்கள் சிலவற்றை தனது தளத்தில் இருந்து 

இலவசமாக தரவிறக்க அனுமதிக்கிறது. கூடவே SERIAL NUMBER யையும் வழங்குகிறது.

தரவிறக்க

http://www.adobe.com/downloads/cs2_downloads/index.html

No comments:

Post a Comment